Nasz sukces – Działanie 7.3 RPO WL

W dniu 05 marca 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.3 Turystyka przyrodnicza. Termin składania wniosków o dofinansowanie miał miejsce w terminie od 29.05.2017 r. do 30.06.2017 r.


Dofinansowanie otrzymało 12. projektów w tym 2 przygotowane przez naszych ekspertów. Projekt Gminy Nałęczów na etapie oceny merytorycznej otrzymał 97,5 pkt, natomiast projekt Gminy Tuczna otrzymał 96,5 pkt. Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla ww. projektów to 2 386 387,41 zł.


Działanie: 7.3 Turystyka przyrodnicza

Tytuł projektu:Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów, Gminy Wąwolnica i Gminy Wojciechów poprzez utworzenie szlaku turystycznego, przyrodniczego „Jastrzębi Szlak” i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie”
Wnioskodawca: Gmina Nałęczów          
Kwota dofinansowania: 814 878,45 zł

Działanie: 7.3 Turystyka przyrodnicza

Tytuł projektu:Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo”
Wnioskodawca: Gmina Tuczna   
Kwota dofinansowania: 1 571 508,96 zł

 
Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: 
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1381-p_style_text_align_justify_27_lutego.html

Nasz sukces – Działanie 7.2 RPO WL

W dniu 12 marca 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na stronie internetowej https://rpo.lubelskie.pl/ listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej. Termin składania wniosków o dofinansowanie miał miejsce w terminie od 30.09.2017 r. do 30.10.2017 r.


Dofinansowanie przyznano jednemu projektowi złożonemu przez Województwo Lubelskie. Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami został przygotowany przez naszych ekspertów i na etapie oceny merytorycznej otrzymał 97,5 pkt. Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR to 1 373 825,94 zł. Podmiotem realizującym projekt jest Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.


Działanie: 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej

Tytuł projektu:Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizacja i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie”
Wnioskodawca: Województwo Lubelskie

Kwota dofinansowania: 1 373 825,94 zł

 
Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: 
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1401-lista_projektow_wybranych_do.html

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

W dniu 25 stycznia 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej (nabór wniosków odbył się w dniach od 28.08.2017 r do 29.09.2017 r.)


Dofinansowanie przyznano 18. projektom. Na liście znalazły się dwa projekty Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie na łączna kwotę dofinansowania 644 698,19 zł., które zostały przygotowane przez naszych ekspertów.


1.
Działanie: 10.3 Programy polityki zdrowotnej
Tytuł projektu: "Profilaktyka chorób nowotworowych jelita grubego w celu zmniejszenia zachorowalności i
śmiertelności na terenie podregionu lubelskiego"
Wnioskodawca: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
Kwota dofinansowania: 541 505,94

 

2.
Działanie: 10.3 Programy polityki zdrowotnej
Tytuł projektu: "Programy profilaktyczne na poziomie krajowym w zakresie nowotworów: rak szyjki macicy, rak piersi i rak jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w UP , w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne"
Wnioskodawca: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
Kwota dofinansowania: 103 192,25 zł


Pełną listę rankingową można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod poniższym linkiem: https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1319-wyniki_oceny_merytorycznej.html

Remont-modernizacja stacji ujęcia i uzdatniania wody wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Biała Gm. Radzyń Podlaski,pow. radzyński,woj. lubelskie

Projekt spełnił kryteria formalne i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej

 

 

Kwota projektu: 1 738 585, 98

Wnioskowane dofinansowanie: 1 206 230, 15

 

Potrzeba realizacji projektu pojawiła się w ostatnich latach i wynika ze zbliżającego się końca okresu żywotności technicznej urządzeń. Dotychczas inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na brak środków finansowych. Potrzeba realizacji projektu wynika z potrzeb i problemów interesariuszy:

1. Potrzeba mieszkańców gminy Radzyń Podlaski w zakresie dostaw wody pitnej oraz mieszkańców, dla których uciążliwy jest obecny stan jakości wody pitnej.

2. Problemów konserwatora obsługującego psujące się urządzenia, co generuje wysokie koszty i zagrożenia środowiska.

3. Obowiązków władz lokalnych powołanych do zapewnienia dostaw dobrej jakości wody pitnej oraz tworzenia warunków do rozwoju gminy.

Grupę docelową projektu stanowią w/w interesariusze główni, a pośrednio również interesariusze przedmiotowi: środowisko naturalne i jego zasoby oraz potencjalni inwestorzy i turyści. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu oraz jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody pitnej na terenie gminy Radzyń Podlaski. Kluczowy rezultat założony w projekcie to wzrost przewidywanej l. osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Zadania przewidziane do realizacji obejmują:

1) opracowanie dokumentacji kosztorysowej

2) Przebudowę stacji ujęcia i uzdatniania wody w Białej, obejmującą (remont budynku, zagospodarowanie terenu stacji, remont instalacji technologicznej, remont zbiorników retencyjno-wyrównawczych, remont instalacji elektrycznej i kontrolno-pomiarowej, budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 5kW)

3) Promocję projektu

4) Zarządzanie projektem

5) Nadzór inwestorski

6) Zakup wodomierzy

7) Wymiana wodomierzy

8) Dostosowanie obecnego programu księgowego do odczytu liczników radiowych oraz do obsługi interesantów on-line

9) Zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi interesantów on-line. Odbiorcy wody w miejscowości Radowiec i Zabiele, u których będą wymieniane wodomierze jest zapewnione prawidłowe zagospodarowanie ścieków dzięki sieci kanalizacji.

 

Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski

Kwota projektu:  6 842 011, 55

Dofinansowanie:  4 212 544, 12

 

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego, dywersyfikacja dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. W ramach projektu zostaną zamontowane zestawy kolektorów słonecznych (2, 3 i 4 panelowe) na budynkach mieszkańców gminy Radzyń Podl.,łącznie 532 zestawy (1470 paneli) o mocy 1,82133MW. Z kolektorów słonecznych będzie korzystać ok.2100 os.Ponadto w ramach projektu zostanie zainstalowanych 40 kotłów na biomasę (drewno,pellet,brykiety drzewne,zrębki,odpady drzewne,słoma) na budynkach mieszkalnych oraz 1 kocioł na budynku użyteczn.publ.(Budynek Stowarzyszenia Ewangelizacji i Kultury Siedleckiej w m.Siedlanów)-łączna moc 750 kW (liczba korzystających: 156). Zostanie utworzona podstrona internetowa promująca odnawialne źródła energii - portal ten będzie wdrażał i promował rozwiązania, usługi i produkty czystej energii a także promował gminę jako ośrodek czystej energii na obszarze peryferyjnym. W ramach projektu zostanie także wykonany System TIK,który będzie m.in. zbierać i przechowywać w centralnej bazie danych inform.o instalacjach OZE, produkcji energii w poszczególnych instalacjach, monitorować pracę inst. OZE i w razie konieczności powiadamiać określonych użytkowników systemu o nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji, zarządzać instal.(wprowadzanie do systemu nowych urządzeń, wprowadzania zmian ich właściwości itp.), generować raporty dotyczące ilości wyprodukowanej przez określone grupy instalacji (np. wg rodzaju instalacji, lokalizacji) energii w określonych okresach czasu, wizualizować rozmieszczenie instalacji na mapie, z możliwością symbolizacji wg rodzaju, mocy itp. Przedmiotowy projekt jest spójny zgodny z "Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej", który celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych, mi.in. poprzez ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne.

 

Aktualnie firma EuroCompass została wybrana jako wykonawca do zarządzania i rozliczania ww. projektu.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu - 2016-05-23

Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu - 2018-06-29

Dane kontaktowe

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

tel. kom.:

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Dział planowania i przygotowania projektów

+48 665 997 828 - Dział planowania i przygotowania projektów


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000425862 | NIP 712 305 45 11 | REGON 060226186
Numer konta bankowego PKO BP  33 1020 3176 0000 5402 0157 9259