13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich – konkurs nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17

W dniu 15 listopada 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów do dofinansowania w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020 – konkurs nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17. Konkurs dotyczył obszarów rewitalizacji na terenie gmin miejskich i miejsko-wiejskich powyżej 5000 mieszkańców, z wyjątkiem gmin w których siedziby mają powiaty.

 

Dofinansowanie otrzymało 12 projektów, w tym 3 przygotowane przez naszych ekspertów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla ww. projektów to aż 19 740 814,63 zł.

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa

Wnioskodawca: Gmina Poniatowa

Kwota dofinansowania: 7 462 011,17 zł (w tym kwota z EFRR 6 746 118,84 zł)

 

Tytuł projektu: Modernizacja istniejących budynków przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu oraz w Teodorówce 124 na potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Frampol

Wnioskodawca: Gmina Frampol

Kwota dofinansowania: 6 345 243,30 zł (w tym kwota z EFRR  5 710 103,34 zł)

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja w Gminie Tarnogród

Wnioskodawca: Gmina Tarnogród

Kwota dofinansowania: 5 933 560,15 zł (w tym kwota z EFRR 5 353 836,67 zł)

 

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1851-p_style_text_align_justify_w_dniu_13.html

Działanie 1.5 Bon na innowację

W dniu 31 sierpnia 2018 r. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie opublikowała listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.5 Bon na innowację, konkurs nr RPLU.01.05.00-IP.01-06-001/18.

Dofinansowanie otrzymało 7 projektów, w tym 1 przygotowany przez naszych ekspertów.

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej klamki drzwiowej i okiennej dla Przedsiębiorstwa Metalowego WISBERG Sp. z o.o.”
Wnioskodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWE "WISBERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kwota dofinansowania: 89 887,50 zł

Pełna lista rankingowa dostępna pod linkiem:
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1753-rozstrzygniecie_konkursu.html

Obecnie trwa procedura podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - projekty z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

W dniu 30 sierpnia 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, konkurs nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-002/17.

Dofinansowanie otrzymało 7 projektów, w tym 1 przygotowany przez naszych ekspertów.

Tytuł projektu: „Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie poprzez utworzenie nowych i reorganizację już istniejących świadczeń medycznych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej”
Wnioskodawca: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
Kwota dofinansowania: 945 389,97 zł

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1751-rozstrzygniecie_konkursu_nr_rplu_13_01.html

Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - projekty z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

W dniu 30 sierpnia 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, konkurs nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-001/17.

Dofinansowanie otrzymało 60 projektów, w tym 1 przygotowany przez naszych ekspertów.

Tytuł projektu: „Wzmocnienie działań w zakresie dostępności i jakości usług w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie”
Wnioskodawca: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
Kwota dofinansowania: 89 862,85 zł

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1750-p_style_text_align_justify_28_sierpnia.html

Mniej środków unijnych dla Polski i województw po roku 2020.

Na początku czerwca br. Komisja Europejska przedstawiła wstępną propozycją alokacji środków unijnych, jakie będą dostępne dla poszczególnych krajów członkowskich na finansowanie polityki regionalnej i polityki spójności. Zgodnie z przedstawioną propozycją alokacja dla Polski wynosi 64,4 mld euro  na lata 2021-2027 i jest o 22% niższa w porównaniu do obecnie realizowanej perspektywy finansowej przypadającej na lata 2014-2020. Pomimo znacznego obniżenia środków na finansowanie projektów rozwojowych w Polsce, nasz kraj pozostanie jednak dalej głównym beneficjentem unijnej polityki spójności, wyprzedzając takie kraje jak: Włochy (38,6 mld euro), Hiszpanię (34,0 mld euro), Rumunię (27,2 mld euro) czy też Portugalię (21,2 mld euro).

 

Wydatkowanie środków w nowej perspektywie finansowej UE będzie skoncentrowane na realizacji pięciu priorytetów, wstępnie zdefiniowanych jako: (i) Europa bardziej inteligentna (innowacje, cyfryzacja, transformacja gospodarcza, wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw; (ii) Europa bardziej zielona i wolna od emisji gazów cieplarnianych (wdrażanie w życie Paryskiego Porozumienia, inwestowanie w transformację energetyczną miast i regionów i odnawialne źródła energii, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym); (iii) Europa bardziej połączona (strategiczna infrastruktura w zakresie transportu, energetyki i szybkiego Internetu); (iv) Europa bardziej społeczna (zapewnienie podstawowych praw w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, wysoka jakość zatrudnienia i edukacji, rozwój umiejętności, włączenie społeczne, równy dostęp do usług zdrowotnych); (v) Europa bliższa obywatelom (wspieranie oddolnych strategii i inicjatyw, zrównoważony rozwój miast w całej UE).
Obecnie trwa ożywiona dyskusja na temat zaproponowanych alokacji finansowych i priorytetów polityki spójności UE po roku 2020. Zapewne potrwa ona do końca 2018 roku i zakończy się przyjęciem ostatecznych decyzji i rozstrzygnięć przez Radę Unii Europejskiej w I połowie 2019 roku. W międzyczasie można zapoznać się ze wstępnymi projektami rozporządzeń wykonawczych dotyczących przyszłej polityki spójności, które są dostępne na stronach Komisji Europejskiej pod linkiem:

 

https://ec.europa.eu/commission/publications/cohesion-and-values_en

Dane kontaktowe

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

tel. kom.:

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Dział planowania i przygotowania projektów

+48 665 997 828 - Dział planowania i przygotowania projektów


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000425862 | NIP 712 305 45 11 | REGON 060226186
Numer konta bankowego PKO BP  33 1020 3176 0000 5402 0157 9259