Mniej środków unijnych dla Polski i województw po roku 2020.

Na początku czerwca br. Komisja Europejska przedstawiła wstępną propozycją alokacji środków unijnych, jakie będą dostępne dla poszczególnych krajów członkowskich na finansowanie polityki regionalnej i polityki spójności. Zgodnie z przedstawioną propozycją alokacja dla Polski wynosi 64,4 mld euro  na lata 2021-2027 i jest o 22% niższa w porównaniu do obecnie realizowanej perspektywy finansowej przypadającej na lata 2014-2020. Pomimo znacznego obniżenia środków na finansowanie projektów rozwojowych w Polsce, nasz kraj pozostanie jednak dalej głównym beneficjentem unijnej polityki spójności, wyprzedzając takie kraje jak: Włochy (38,6 mld euro), Hiszpanię (34,0 mld euro), Rumunię (27,2 mld euro) czy też Portugalię (21,2 mld euro).

 

Wydatkowanie środków w nowej perspektywie finansowej UE będzie skoncentrowane na realizacji pięciu priorytetów, wstępnie zdefiniowanych jako: (i) Europa bardziej inteligentna (innowacje, cyfryzacja, transformacja gospodarcza, wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw; (ii) Europa bardziej zielona i wolna od emisji gazów cieplarnianych (wdrażanie w życie Paryskiego Porozumienia, inwestowanie w transformację energetyczną miast i regionów i odnawialne źródła energii, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym); (iii) Europa bardziej połączona (strategiczna infrastruktura w zakresie transportu, energetyki i szybkiego Internetu); (iv) Europa bardziej społeczna (zapewnienie podstawowych praw w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, wysoka jakość zatrudnienia i edukacji, rozwój umiejętności, włączenie społeczne, równy dostęp do usług zdrowotnych); (v) Europa bliższa obywatelom (wspieranie oddolnych strategii i inicjatyw, zrównoważony rozwój miast w całej UE).
Obecnie trwa ożywiona dyskusja na temat zaproponowanych alokacji finansowych i priorytetów polityki spójności UE po roku 2020. Zapewne potrwa ona do końca 2018 roku i zakończy się przyjęciem ostatecznych decyzji i rozstrzygnięć przez Radę Unii Europejskiej w I połowie 2019 roku. W międzyczasie można zapoznać się ze wstępnymi projektami rozporządzeń wykonawczych dotyczących przyszłej polityki spójności, które są dostępne na stronach Komisji Europejskiej pod linkiem:

 

https://ec.europa.eu/commission/publications/cohesion-and-values_en

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

W dniu 15 czerwca 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, konkurs nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17.

 

Dofinansowanie otrzymało 65 projektów, w tym 4 przygotowanych przez naszych ekspertów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla ww. projektów to 3 391 307,43 zł.


1.Tytuł projektu: „Dzienny Dom "Senior+" w Gminie Biłgoraj”

Wnioskodawca: Gmina Biłgoraj

Kwota dofinansowania: 1 915 931,58 zł

 

2. Tytuł projektu: „Jesień pełna życia – wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie gminy Kraśnik”

Wnioskodawca: Gmina Kraśnik

Kwota dofinansowania: 224 402,50 zł

 

3. Tytuł projektu: „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej”

Wnioskodawca: Gmina Poniatowa

Kwota dofinansowania: 706 705,00 zł

 

4. Tytuł projektu: „Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin w mieście Lublin”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

Kwota dofinansowania: 544 268,35 zł

 

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1602-n_a.html

SYNTETYCZNY RAPORT PODSUMOWUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ WŁADZ GMINY W LATACH 2014-2018 – OFERTA

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy przygotowanie syntetycznego raportu podsumowującego działalność władz gminnych w VII kadencji przypadającej na lata 2014-2018. Opracowany raport będzie prezentował rozwój gminy w wymiarze infrastrukturalnym, społecznym i gospodarczym z wykorzystaniem zestawu mierzalnych i obiektywnych wskaźników. Oprócz informacji na temat zrealizowanych kluczowych przedsięwzięć i inicjatyw, raport będzie zawierał również szczegółowe dane na temat wielkości środków finansowych, jakie napłynęły do gminy i jej mieszkańców na przestrzeni ostatnich 4 lat, wraz ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia i celów wykorzystania. W części końcowej raportu podejmiemy próbę określenia wyzwań i zadań rozwojowych gminy na kolejne lata – w kontekście przeanalizowanych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju gminy.

 

Gorąco zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo telefonicznie bądź mailowo:

 

Ryszard Boguszewski, tel. 605 577 606,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

1a

 

 2 3

4 5

Nasze sukcesy – Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL 2014-2020

kanalizacja-800x533

Fot. everystockphoto.com

 

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17.

 

Dofinansowanie otrzymało 39 projektów, w tym 7 przygotowanych przez naszych ekspertów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla ww. projektów to aż 15 083 708,77 zł.

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

Tytuł projektu: „Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Ułęż”

Wnioskodawca: Gmina Ułęż         

Kwota dofinansowania: 1 592 323,90 zł

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację Niedrzwica Duża”

Wnioskodawca: Gmina Niedrzwica Duża   

Kwota dofinansowania: 2 893 497,98 zł

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

Tytuł projektu: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża”

Wnioskodawca: Gmina Niedrzwica Duża   

Kwota dofinansowania: 3 116 508,22 zł

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnogród”

Wnioskodawca: Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Kwota dofinansowania: 2 746 844,38 zł

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Remont-modernizacja stacji ujęcia i uzdatniania wody wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Biała Gm. Radzyń Podlaski, pow. radzyński, woj. lubelskie”

Wnioskodawca: Gmina Radzyń Podlaski

Kwota dofinansowania: 1 153 497,95 zł

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski”

Wnioskodawca: Gmina Ostrów Lubelski

Kwota dofinansowania: 2 051 994,05 zł

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Przebudowa stacji uzdatniania wody i modernizacja sieci wodociągowej w Kłoczewie”

Wnioskodawca: Gmina Kłoczew

Kwota dofinansowania: 1 529 042,29 zł

 

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: 

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1487-lista_projektow_wybranych_do.html

 

Wykorzystanie biłgorajskiego potencjału kulturowego poprzez stworzenie innowacyjnego produktu sieciowego „MOC HISTORII

teren 1 logo

 

Pozyskaliśmy ponad 24 mln pln dofinansowania na projekt przedsiębiorców z zakresu infrastruktury turystycznej w Biłgoraju

Projekt konsorcjalny przedsiębiorców z Biłgoraja pt. "Wykorzystanie biłgorajskiego potencjału kulturowego poprzez stworzenie innowacyjnego produktu sieciowego „MOC HISTORII”" uzyskał dofinansowanie ponad 24 mln PLN Wartość projektu szacowana jest na kwotę około: 43 mln PLN.

Projekt dotyczy stworzenia, rozwoju i komercjalizacji innowacyjnego sieciowego produktu "MOC HISTORII" zlokalizowanego w województwie lubelskim w powiecie biłgorajskim, w mieście Biłgoraj oraz w gminie wiejskiej Biłgoraj.

Produkt lokuje się w obszarze produktu turystyki kulturowej. Punktem wyjścia do budowy sieciowego produktu turystycznego jest istniejące "Miasto na Szlaku Kultur Kresowych" (dalej w projekcie zwanym "Miasteczkiem") oraz wielokulturowa, bogata historia Biłgoraja. Miasteczko zlokalizowane jest w dolinie Białej Łady, na niezagospodarowanych przez lata terenach. Ma nawiązywać do klimatu architektonicznego wielokulturowych miasteczek kresowych z XIX i XXw. Wyróżnikiem na skalę międzynarodową jest odtworzony spalony dom Isaaca Bashevisa Singera, noblisty, który niegdyś mieszkał w Biłgoraju.

Koncepcja produktu MOC HISTORII zakłada jego dywersyfikację poprzez:

(1) rozwój funkcji turystycznych i paraturystycznych w obrębie samego miasteczka (w Biłgoraju),

(2) rozwój funkcji turystycznych i paraturystycznych poza "Miasteczkiem" zlokalizowanych w Biłgoraju i gminie sąsiedniej tj. Park Zabaw(nych) Historii (Biłgoraj) oraz KRESOWIA (gmina wiejska Biłgoraj).

 

W tym kontekście projekt bazuje na połączonych walorach naturalnych okolic Biłgoraja oraz walorach antropogenicznych samego miasta.

 

Źródło finansowania:
PO Polska Wschodnia
1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Dane kontaktowe

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

tel. kom.:

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Dział planowania i przygotowania projektów

+48 665 997 828 - Dział planowania i przygotowania projektów


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000425862 | NIP 712 305 45 11 | REGON 060226186
Numer konta bankowego PKO BP  33 1020 3176 0000 5402 0157 9259