Polskie miasta od wielu lat przygotowują się do stawienia czoła zmianie klimatu – najpierw poprzez Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, obecnie poprzez Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu (MPA).

MPA jest dokumentem planistycznym, którego głównym celem jest zdiagnozowanie zagrożeń klimatycznych, ocena wrażliwości i podatności miast na zmiany klimatu oraz możliwości adaptacyjnych do zjawisk atmosferycznych. Dokumenty te mają pomóc w zaplanowaniu priorytetowych działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń - indywidualnie dla każdego z miast.

Miasta o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys. mieszkańców, zaś w przypadku miast będącymi stolicą powiatu poniżej 15 tys. mieszkańców z województwa lubelskiego mają możliwość dofinansowania kosztów przygotowania MPA w ramach Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy (typ projektu 3), Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W ramach naboru wniosków nr FELU.03.02-IZ.00-001/23, który zakończył się 9 maja 2023 r. wszystkie przygotowane przez nas projekty otrzymały dofinansowanie. Umowy o dofinansowanie zostały już podpisane i rozpoczynamy realizację.

Dziękujemy naszym klientom za owocną współpracę i zaufanie.