Planowanie strategiczne

Od 2007 roku nasza firma zajmuje się kompleksowym planowaniem strategicznym. Przy opracowaniach pracuje zespół specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę, niezbędną m.in. do korzystania z narzędzi informatycznych potrzebnych do wykonywania analiz przestrzennych oraz wizualizacji danych.

Nasz dotychczasowy dorobek planistyczny to opracowanie ponad 120 dokumentów o charakterze strategicznym, w tym:

  • 45 strategii rozwoju lokalnego gmin;
  • 14 strategii rozwoju powiatów;
  • 17 strategii ponadlokalnych (w tym 7 strategii zgodnie z wymogami LEADER/RLKS);
  • 16 planów/programów w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich;
  • 14 planów gospodarki niskoemisyjnej;
  • 10 planów odnowy miejscowości.

 

Posiadamy bogate doświadczenie w wykonywaniu opracowań i analiz w zakresie planowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz rozwoju turystyki.

Specjalizujemy się m.in. w opracowywaniu takich dokumentów jak:

  • ocena aktualności studium i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gmin;
  • modele funkcjonalno-przestrzenne rozwoju gmin.
  • prognozy oddziaływania dokumentów strategicznych na środowisko;
  • koncepcje funkcjonalno-przestrzenne rozwoju szlaków turystycznej.

Ikona ludzika przy tablicy