Planowanie strategiczne i przestrzenne

Świadczymy usługi kompleksowego planowania strategicznego i przestrzennego. Zajmujemy się m.in. opracowaniem:

  • dedykowanych analiz i diagnoz rozwoju społeczno-gospodarczego dla gmin i powiatów;
  • strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego (w tym tych zgodnie z wymogami zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz podejścia Leader);
  • gminnych programów rewitalizacji (w tym analiz wielokryterialnych prowadzących do wyznaczenia obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji);
  • modeli funkcjonalno-przestrzennych dla gmin;
  • ocen aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
  • planów ogólnych (zgodnie z wymogami nowej ustawy o planowaniu przestrzennym w Polsce);
  • raportów z procesu monitorowania i ewaluacji realizowanych w gminach strategii, programów i planów.

Logo mapy i pinezki