Reforma planowania przestrzennego coraz bliżej gmin

 

23 marca br., po prawie dwóch latach prac konsultacyjnych, do Sejmu RP trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Projekt skierowano do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (więcej o losach ustawy tutaj). Oczekuje się, że ustawa wejdzie w życie w II-III kwartale tego roku.

Planowana ustawa wprowadza m.in. obowiązek opracowania planu ogólnego, który docelowo ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego obejmującym całą powierzchnię gminy, a zgodne z nim będą musiały być zarówno nowo opracowane plany miejscowe, jak i wydawane decyzje o warunkach zabudowy.

Projekt ustawy wprowadza również istotne zmiany do ustawy o samorządzie gminnym, w tym głównie te odnoszące się do planowania strategicznego oraz roli i zakresu strategii rozwoju gminy. Zgodnie z proponowanymi zmianami opracowanie strategii rozwoju gminy stanie się obowiązkowe, zaś jej istotnym elementem będzie rozbudowany model struktury funkcjonalno-przestrzennej, w którym znajdą się strategiczne rozstrzygnięcia dotyczące przede wszystkim struktury sieci osadniczej, korytarzy ekologicznych i powiązań przyrodniczych, infrastruktury technicznej i społecznej. Ponadto w strategii będą musiały być zawarte ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, w tym kierunki zmian w strukturze zagospodarowania terenów gminy, zasad ochrony środowiska, przyrody i dziedzictwa kulturowego, rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz pozostałych aspektów rzutujących na przyszły rozwój gminy.

Jako firma z ponad 17 letnim doświadczeniem w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego, zachęcamy Państwa do współpracy z nami w zakresie tworzenia nowych dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym. W swojej ofercie proponujemy kompleksowe wsparcie w zakresie zarówno oceny aktualności obowiązujących dokumentów w gminie, jak i opracowania nowych – zgodnie z obowiązującymi i przyszłymi wymogami prawnymi.

Jednocześnie podpowiadamy, iż koszty opracowania nowych dokumentów planistycznych (w tym strategii rozwoju gminy, planu ogólnego) będą mogły być zrefundowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Więcej informacji o planowanym konkursie znajduje się pod linkiem